Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
  med-rodzina.pl
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
  b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
  c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
 5. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Serwisu.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) informuję, iż:
 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przychodnia Medycyny Rodzinnej Małgorzata i Grzegorz Olizarowscy s.c. ul. Zwoleńska 127, 04 – 761 Warszawa, REGON: 146693180, reprezentowana przez Grzegorza Olizarowskiego.
 2. Inspektorem ochrony danych Pana/i jest powołany inspektor danych osobowych, który zgodnie z postanowieniami RODO jest osobą nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w podmiocie w którym został wyznaczony. Kontakt: p.an.da@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczenia usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej przez okres wynikający z art.29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta.
 4. Podanie przez Pana/panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 5. Zgodnie z art. 25 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 o prawach pacjenta i rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52, poz 417 z późn.zm) do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie następujących danych:
  a) nazwisko i imię (imiona),
  b) datę urodzenia,
  c) oznaczenie płci,
  d) adres miejsca zamieszkania,
  e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.
 6. Konsekwencją niepodania danych będzie niemożliwość przyjęcia Pani/Pana przez Przychodnię Medycyny Rodzinnej Małgorzata i Grzegorz Olizarowscy s.c. celem świadczenia usług medycznych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz praw ich sprostowania.
 8. Pani /Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym zgodnie z art.26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjenta i rzecznika praw Pacjenta -podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona również min. podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, a także w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa. Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona organom władzy sądowniczej, prokuraturze i Zakładom Ubezpieczeń Zdrowotnych.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będącej wynikiem profilowania.
 10. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych do innych państw ani organizacji międzynarodowych.
 11. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy uzna Pan/pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza Pana/Pani prawa.

 Wszelkie prawa zastrzeżone ®

Skip to content